Centre de Médiation

08.01.2014 - 12:50

© centre de meidation
De Centre de Médiation an der Stad richt sech virun allem u Jonker, déi direkt oder indirekt a Konfliktsituatioune dra sinn. Bei eis am Studio ass d'Diane Meyer vum Centre de Médiation...
08/01/2014 Centre Mediation

Méi Informatioun op www.mediation.lu