Dir hutt d'Wuert iwwert d'Studiebäihëllefen

24.04.2014 - 12:50

Den Educatiounsminister Claude Meisch stoung den Nolauschterer Ried an Äntwert.
24/04/2014 Dir hutt d'Wuert