Jobdag (7)

18.05.2017 - 13:20

T'gehéiert schonn e bësschen Gléck derzou fir haut d'Platz vum Liewen ze fannen, awer am RTL Jobcenter an der City Concorde huet een d'Wiel an do misst et dach bal mam Däiwel zou goen wa mer keng fir Iech fannen.
18/05/2017 Jobdag (7)