RTL Jobdag - Installateur, Vendeuren, Vendeusen, Leit fir d'Keess

31.05.2018 - 15:10

Et kann net ëmmer klappen, awer mir maachen eist Bescht bei der Vermëttlung well et muss jo passen tëscht dem Patron an dem neie Mataarbechter. De Kandidat soll déi richteg Qualifikatioun, déi richteg Aarbechtsastellung a wa méiglech och nach de richtegen Know how hunn.
31/05/2018 Jobdag 15h10

An dass der Iech schon op déi nächst 2 Patronen vu 16h00 astelle kënnt. Deen een brauch 2 Schaarschtechbotzer, an deen aneren sicht een deen am Norden d'Zeitungen ausdroe geet. Den Detail no 16h00 hei um Radio.