RTL Jobdag - Schaarschtechbotzer, Telekommunikatiouns Beruffer a Leit fir Zeitungen auszedroen

31.05.2018 - 16:10

Wann der elo eréischt op den Jobdag opmierksam gi sidd dann hu der zwar scho vill verpasst. Op radio.rtl.lu kënn der awer nach emol alles noliesen a nolauschteren. Mir hun awer och nach frësch Wuer fir all déi, déi op der Sich sinn.
31/05/2018 Jobdag Nometten 16h10

Um 17h00 geet d'Sich op en Enn. Da verlaangere mer no engem Comptabel an gesicht gëtt och nach een Assistant à la direction. Den Detail no 17h00.