Rare Villchen an der Schlammwiss

19.05.2016 - 14:10

© jim-schmitz
Fir déi éischte Kéier gouf en 'Temminkstrandläufer' gefaang a beréngt. De Jim Schmitz mat den Detailer.
19/05/2016 Schlammwiss (Temminkstrandläufer)

De Site vun der Schlammwiss: http://www.naturschutz-ieweschtesyrdall-schlammwiss-birdringingstation.lu/