Tipp Gesondheet: Broschkriibslaf

25.09.2018 - 14:40

Broschtkriibs ass den heftegsten Kriibs bei de Fraen – méi wéi 500 Frae kréinen all Joer des Diagnose. Dowéinst ass Preventioun ganz Wichteg. Europa Donna Lëtzebuerg sensibiliséiert d'Fraen zu dësem Thema an invitéiert Iech fir de 6ten Oktober beim Broschtkriibslaf mat ze lafen. Well Beweegung ass wichteg, Astrid Scharpantgen.
25/09/2018 CMCM Gesonndheetstipp: Broschtkriepslaf