Lora on Tour: Friskis & Svettis (1)

30.10.2014 - 10:40

D'Lora ass iwwert de ganze Summer op der Sich no Aarbechte gewiescht, wou et eng Hand mat upake konnt. Et huet sech awer elo geduecht, emol eppes aneschters auszeprobéieren, an zwar Sportaarten. Fir déi éischt Praktik geet et an eng Associatioun déi "Friskis & Svettis" genannt gëtt. Do proposéiert d'Associatioun eng ganz Rëtsch u Coursen an d'Lora probéiert de Cours "Medium Fitness" aus. Wat dat genee ass, erklärt eis d'Asa.
30/10/14 Lora on Tour (1)