CHL

Satire a Kabaret: de Sepp Thill "le balafré"

20.08.2015 - 08:15

© Privatsammlung Georges Urwald
Ënner all de Spëtzbouwen war de Sepp Thill de Mann vun de klore Wieder. A sengen Texter huet hien net laang ëm de Bräi geréiert, ma d'Kand mam Numm genannt. Heiansdo goung et och regelrecht ënnert de Rimm. Déi ganz defteg Texter, déi awer waren exklusiv dem schwaarze Bichelche virbehal. E Bichelchen, dat awer nees opgetaucht ass an dem Georges Urwald, Musekprofesser a Mataarbechter vum CEDOM, an d'Hänn koum. D'Raphaëlle Dickes huet sech mat him iwwer de Satiriker mam Pseudeonyme "le balafré" ënnerhal.
20/08/2015 Satire a Kabaret: Sepp Thill 8h15